โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 10 โครงการแรก เพื่อนำใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี: